หลักสูตร LLM กต. รับรอง 2566-2567 | Study LLM in the UK 2023-2024

หลักสูตร LLM กต. รับรอง 2566-2567 | Study LLM in the UK 2023-2024ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา รายชื่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตร LLM ที่ ก.ต.รับรองใน UK (ข้อมูลล่าสุด 2023 -  2024)* *คัดย่อจากบทความโดย: ท่าน Thita Pithaksantisook (View)

  การศึกษาวิชากฎหมายต่อในต่างประเทศเพื่อกลับมาสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาเราเลือกเรียนได้ 3 แบบ คือ

 1. LLM in General 2 ใบ โดยต้องเรียนวิชาบังคับตามที่ก.ต.กำหนด 6 วิชา ได้แก่ กฎหมายอาญา 1 วิชา กฎหมายแพ่งและกฎหมายพิเศษรวมกัน 4 วิชา กฎหมายพยานหลักฐาน, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/แพ่ง, หรือกฎหมายล้มละลาย 1 วิชา
 2. LLM in General 1 ใบ และ LLM in Specialization 1 ใบ or LLM in Specialization ทั้ง 2 ใบ Specialization หมายถึง วิชากฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์นาวี หรือกฎหมายล้มละลาย
 3. LLM in General 2 ใบ เรียนวิชาบังคับตามที่ก.ต.กำหนดเพียง 2 วิชา ซึ่ง 1 วิชาจะต้องเป็น กฎหมายอาญา หรือ กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ กฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ เรียนวิชาเฉพาะ (Specialization) ทางสาขาใดสาขาหนึ่งอีก อย่างน้อย 4 วิชา
คำถามในการเข้าสอบในสนามจิ๋ว ว่าเมื่อไปศึกษาแล้วเราควรจะเรียนวิชาใดบ้างเพื่อให้กลับมามีคุณสมบัติที่จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ ในข้อนี้เราสามารถเลือกเรียนวิชากฎหมายในต่างประเทศได้ 2 ทางเลือก กล่าวคือ
 1. ถ้าเราเลือกเรียนในหลักสูตร LLM ในต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อหลักสูตรว่า LLM General นั้นหมายความว่าเราในการเรียนปริญญาสองใบนั้น เราต้องเลือกเรียน วิชาดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน รวม 6 วิชา จึงจะครบคุณสมบัติตามระเบียบ
  1. วิชากฎหมายอาญา
  2. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวม 4 วิชา (เช่นสัญญา, ซื้อขาย, ทรัพย์สิน, ประกันภัย เป็นต้น) หรือ วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายพิเศษตามที่ระบุท้ายระเบียบนี้ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4 วิชา และ
  3. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย
  ดังนั้นในการเรียนปริญญาโทในต่างประเทศสองใบเราจะถูกบังคับให้ต้องเลือก เรียนวิชาดังกล่าว ทั้งสิ้นให้ครบ รวม 6 วิชา ซึ่งจะทำให้เรามีคุณสมบัติที่จะสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้
 2. ถ้าเราเลือกเรียนหลักสูตร LLM ในต่างประเทศ สองใบ แต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะเรียนวิชาที่ก.ต.บังคับตาม ทางเลือกที่หนึ่งทั้ง 6 วิชา เราก็ต้องเลือกเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อที่จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
  1. เลือกเรียน เป็น LLM in …(Specialization)… เช่น LLM in Taxation, LLM in Intellectual Property Law เป็นต้น ซึ่งตามที่ ก.ต.กำหนด ไว้ ตามข้อ ๗ วรรคสอง (๑) ระเบียบฯ [3] กล่าวคือ เราต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษากฎหมายที่จัดไว้เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในวิชา
  2. 1. กฎหมายเด็กและเยาวชน

   2. กฎหมายแรงงาน

   3. กฎหมายภาษีอากร

   4. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

   5. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

   6. กฎหมายพาณิชย์นาวี

   7. กฎหมายล้มละลาย

  3. เลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้แก่ วิชากฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์นาวี หรือกฎหมายล้มละลาย ไม่น้อยกว่า 4 วิชา และเรียนวิชาตามทางเลือกที่ 1 ด้วยอีกไม่น้อยกว่า 2 วิชา โดยใน 2 วิชานี้ อย่างน้อย 1 วิชา จะต้องเป็น
  4. 1. วิชากฎหมายอาญา

   2. วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย

   3. วิชากฎหมายแพ่ง

   ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การเลือกเรียนในกรณีนี้เท่ากับว่าเราไม่ต้องเลือกเรียนในหลักสูตร LLM in Specialization ในต่างประเทศ คือเลือกเรียนเป็น LLM in General ทั้งสองใบเลยก็ได้ แต่ว่า เวลาเรียนเราเลือก เรียนวิชาเฉพาะทางซึ่งได้แก่ 6 วิชาที่กล่าวมาข้างต้น โดยเลือกเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง เรียนวิชาสาขานั้นๆ ให้ครบอย่างน้อย 4 วิชา แล้วเราก็เรียนวิชาที่ ก.ต.บังคับ อีก 2 วิชา แต่จะเรียนวิชากฎหมายพิเศษ ทั้งสองวิชาเลยไม่ได้ เรียนได้แค่ตัวเดียว อีกตัวต้องเรียน

1.วิชากฎหมายอาญา

2.วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือ กฎหมายล้มละลาย

3.วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


  รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ผสู้ มัครสอบ ฯ สาเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ต.แล้ว

  1.1 เนติบัณฑิตอังกฤษ

  1.2 Bournemouth University

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Intellectual Property Law

  1.3 BPP University

  - Master of Laws in International Business Law

  1.4 Brunel University

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Intellectual Property Law

  1.5 King’s College London

  - Master of Laws (LL.M.,)

  - Master of Laws in International Business Law

  - Master of Laws in Transnational Law

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Tax Law

  - Master of Laws in International Tax Law

  - Master of Laws in Intellectual Property Law

  - Master of Law in Intellectual Property and Information Law

  - Master of Laws in International Commercial Law

  - Master of Laws in International Financial Law,

  1.6 London School of Economics and Political Science

  - Master of Laws (LL.M.,)

  - Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation

  - Master of Laws in International Business Law

  - Master of Laws in Corporate and Commercial Law

  - Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Taxation

  - Master of Laws in Intellectual Property Law

  - Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation

  1.7 Middlesex University

  - Master of Laws (LL.M.,)

  - Master of Laws in International Business Law

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Employment Law

  1.8 Nottingham Trent University

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Trade Law

  1.9 Oxford Brookes University

  - Master of Laws in International Law

  1.10 Queen Mary and Westfield College

  (ชื่อใหม่ Queen Mary University of London)

  - Master of Laws (LL.M.,)

  - Master of Laws in International Business Law

  - Master of Laws in Banking and Finance Law

  - Master of Laws in Commercial and Corporate Law

  - Master of Laws in Computer and Communications

  - Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution

  - Master of Laws in Insurance Law

  - Master of Laws in Media Law

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Tax Law

  - Master of Laws in Intellectual Property Law - Master of Laws in Environmental Law

  1.11 School of Oriental and African Studies (SOAS)

  - Master of Laws (LL.M.,)

  - Master of Laws in Banking Law

  - Master of Laws in Banking and Financial Law

  - Master of Laws in International Economic Law

  1.12 Swansea University

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Maritime Law

  1.13 University of Aberdeen

  - Master of Laws in International Law

  - Master of Laws (General Law)

  - Master of Laws in Oil and Gas Law

  - Master of Laws (Criminal Justice)

  - Master of Laws in Commercial Law

  - Master of Laws in Criminal Justice and Criminology

  - Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights

  - Master of Laws Private International Law

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Intellectual Property Law

  - Master of Laws in International Commercial Law

  - Master of Laws in International Commercial Law with Professional Skills

  - Master of Laws in Energy and Environmental Law

  1.14 University of Birmingham

  - ปริญญาเอกทางกฎหมาย

  1.15 University of Bristol

  - Bachelor of Laws

  - Master of Laws in Commercial Law

  - Master of Laws in International Law

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Maritime Law

  1.16 University of Cambridge

  - Bachelor of Arts (Law Tripos), (หลักสูตร 3 ปี)

  - Master of Laws (LL.M.,)

  1.17 University College London

  - Master of Laws (LL.M.,)

  - Master of Laws in International Banking and Finance

  - Master of Laws in International Business Law

  - Master of Laws in Criminal Justice, Family and Social Justice

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Family and Children Law

  - Master of Laws in Intellectual Property Law

  - Master of Laws in International Commercial Law

  - Master of Laws in Maritime Law

  - Master of Laws in International Banking and Finance

  1.18 University of Dundee

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Commercial Law

  - Master of Laws in Environmental Law

  1.19 University of Durham

  - Bachelor of Laws

  - Master of Laws (LL.M.,)

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Trade and Commercial Law

  1.20 University of East Anglia

  - Master of Laws (LL.M.,)

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Commercial and Business Law

  - Master of Laws in International Trade Law

  - Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

  1.21 University of Edinburgh

  - Master of Laws (LL.M.,)

  - Master of Laws in Competition Law and Innovation,

  - Master of Laws in Innovation, Technology and the Law

  - Master of Laws in Commercial Law

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Intellectual Property Law

  - Master of Laws in Global Environment and Climate Law (กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)

  - Master of Laws in International Banking Law and Finance

  1.22 University of Exeter

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Commercial Law

  1.23 University of Essex

  - Master of Laws (LL.M.,)

  - Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce

  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต. รับรองแล้ว)

  - Master of Laws in Internet Law

  - Doctor of Philosophy in Law

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Commercial Law

  - Master of Laws in International Commercial and Business Law

  - Master of Laws in International Trade Law

  1.24 University of Glasgow

  - Master of Laws in Corporate and Financial Law

  - Master of Laws in International Law

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy

  - Master of Laws in International Commercial Law

  1.25 University of Huddersfield

  - Master of Laws in International Law

  1.26 University of Kent

  - Master of Laws in Human Rights

  - Master of Laws in Criminal Justice

  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in Criminal Justice Law)

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Commercial Law

  - Master of Laws in International Environmental Law

  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Environmental Law and Policy)

  - Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights

  - Master of Laws in Intellectual Property

  - Master of Laws in Intellectual Property with International Commercial Law

  1.27 University of Leeds

  - Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and Society

  - Master of Laws in International Business Law

  - Master of Laws in International Law

  - MasterofLawsinCriminalLawandCriminalJustice

  - Doctor of Philosophy in Law. entre of Criminal Justice Study, ปริญญาเอกทางกฎหมาย

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Intellectual Property Law

  - Master of Laws in International Trade Law

  - Master of Laws in International Insolvency Law

  1.28 University of Leicester

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Commercial Law

  1.29 University of Liverpool

  - Master of Laws in International Business Law

  - Master of Laws (LL.M.,)

  1.30 University of London

  - Master of Laws (LL.M.,)

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Intellectual Property Law

  1.31 University of Manchester

  - Master of Laws (LL.M.,)

  - MasterofLawsinInternationalFinancialLaw

  - MasterofLawsinInternationalBusinessLaw

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Tax Law

  - Master of Laws in Intellectual Property

  - Master of Laws in International Business and Commercial Law

  - Master of Laws in International Trade Transactions

  1.32 University of Newcastle Upon Tyn

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1

  - Master of Laws in International Commercial Law

  - Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development

  1.33 University of Nottingham

  - Master of Laws (LL.M.,)

  - Master of Laws in International Law

  - Master of Laws in Law

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Commercial Law

  - Master of Laws in Maritime Law

  - Master of Laws in Environmental Law

  - MasterofLawsinInternationalTradeandCommercialLaw

  - Master of Laws in International Trade and Commercial Law

  1.34 University Of Northumbria

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Trade Law

  1.35 University of Oxford

  - M.A. ทางกฎหมาย

  - Majister Juris

  1.36 University of Reading

  - Master of Laws in International Law

  - Master of Laws in International Corporate Finance

  1.37 University of Southampton

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Maritime Law

  1.38 University of Strathclyde

  - Master of Laws

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Economic Law

  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Commercial Law)

  1.39 University of Sunderland

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Human Rights

  1.40 University of Sussex

  - Master of Laws in International Financial Law

  - Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Commercial Law

  - Master of Laws in International Trade Law

  1.41 University of the West of England, Bristol

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in International Trade and Economic Law

  1.42 University of Wales

  หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

  - Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs

  1.43 University of Warwick

  - Bachelor of Laws (LL.B.)

  - Master of Laws (LL.M.,)

  - Master of Laws in International Economic Law


  มาฟังพี่ Alumni LLM กัน


  น้องๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม ได้ช่องทางด้านล่าง

  สามารถติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้เลยทั้งทางไลน์ @brit-ed, โทรศัพท์ 02-168-7890, หรือลงทะเบียนทางด้านล่างได้เลย บริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ

  น้องๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม ได้ช่องทางด้านล่าง   สามารถติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้เลยทั้งทางไลน์ @brit-ed, โทรศัพท์ 02-168-7890, หรือลงทะเบียนทางด้านล่างได้เลย บริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ  


  รีวิว LLM ที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษ
  LLM Law
  ขอบคุณปลื้มมากนะคะ ที่ช่วยดูแลน้องเฟรม โดยเฉพาะคุณพ่อ ชื่นชมปลื้มมากในการช่วยประสานงานในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดต่อกับมหาลัย เรื่องหอพัก เรื่องเรียน เรื่องการปรับตัว โดยทุกเรื่องที่แนะนำทุกอย่างราบรื่นมากคะ ทั้งที่ Bristol และ Durham (อ่านเพิ่มเติม)

  Fame Sunantapit
  รีวิวเรียนต่อ LLM Bristol, Durham
  University of Bristol, Durham University


  Jingjoe, Pornthip
  โจ้เรียน LL.M. ที่ University of Exeter ค่ะ BRIT- Education UK ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตั้งแต่ให้...(อ่านเพิ่มเติม)

  Jingjoe, Pornthip
  รีวิวเรียนต่อ LLM
  University of Exeter


  LLM Commercial Law
  Applying for UK universities and visa might not be a difficult task but it requires...(อ่านเพิ่มเติม)

  Aor Pajongjit
  รีวิวเรียนต่อ LLM Commercial Law
  University of Bristol


  LLM Environmental Regulation and Sustainable Development-Law
  My name is Warisara Ratchawatana. I went to Newcastle University...(อ่านเพิ่มเติม)

  Warisara Ratchawatana
  รีวิวเรียนต่อ LLM Environmental Regulation and Sustainable Development-Law
  Newcastle University


  LLM Insurance Law
  เนื่องจากผมจบการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตมาแล้วและมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ ...(อ่านเพิ่มเติม)

  Pongtape Hannakacharoen
  รีวิวเรียนต่อ LLM Insurance Law
  Queen Mary University of London


  LLM Intellectual Property Law
  "ชื่อมินท์นะคะ จะมารีวิวเรียนต่อ LLM ที่ Queen Mary การได้เรียนต่อต่างประเทศในสาขา LLM IP Law ที่...(อ่านเพิ่มเติม)

  Kanticha Kongyeam
  รีวิวเรียนต่อ LLM Intellectual Property Law
  Queen Mary University of London


  LLM Intellectual Property Law
  University of Leeds จะอยู่ติดกับ City Centre ของเมืองเลยสามารถเดินถึงกันได้หมดตั้งแต่ที่พัก มหาลัย ...(อ่านเพิ่มเติม)

  Phont Pongpatravet
  รีวิวเรียนต่อ LLM Intellectual Property Law
  University of Leeds


  LLM International Law
  ผมเลือกเรียน LLM International Law ที่ University of Reading ครับ เพราะที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง...(อ่านเพิ่มเติม)

  Jatupol Kanjavikat
  รีวิวเรียนต่อ LLM International Law
  University of Reading


  LLM International Trade and Commercial – Law
  After I chose Durham University as my dream university to study LLM course, I seek ...(อ่านเพิ่มเติม)

  Sirinuch Wuthirararang
  รีวิวเรียนต่อ LLM International Trade and Commercial - Law
  Durham University


  LLM International Trade and Commercial Law
  พี่ๆทาง BRIT-Ed ให้ความช่วยเหลือหนูอย่างดีมากๆค่ะ ทั้งการเขียน SOP การสมัครเรียน รวมถึงคิด...(อ่านเพิ่มเติม)

  Nutch Boonyanutch
  รีวิวเรียนต่อ LLM International Trade and Commercial Law
  Durham University


  LLM International trade and commercial law
  ตั้งแต่ได้รู้จักและติดต่อกับทาง Brit-Ed พี่ๆ ให้คำปรึกษาในด้านการเรียน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส...(อ่านเพิ่มเติม)

  Mew, Vichaporn
  รีวิวเรียนต่อ LLM International trade and commercial law
  Durham University


  LLM International Trade and Commercial Law
  ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมน้องๆ พลอยมาเรียน International Trade and Commercial Law ที่ Durham...(อ่านเพิ่มเติม)

  Ploy
  รีวิวเรียนต่อ LLM International Trade and Commercial Law
  Durham University


  LLM International Trade Law
  Pre-sessional course ที่ Durham คือเข้มข้นมากขั้นตอนการเตรียมพร้อมสู่การเป็น...(อ่านเพิ่มเติม)

  Thian, Thiansin
  รีวิวเรียนต่อ LLM International Trade Law
  Durham University


  LLM International Trade Law
  Hi! Everyone, I am Noon. Right after the graduation from Thammasat Law School...(อ่านเพิ่มเติม)

  Noon, Chotima
  รีวิวเรียนต่อ LLM International Trade Law
  University of East Anglia


  LLM International trade Law
  ตอนนี้เพลงกำลังเรียน LLM International trade law ที่ University of Essex ประเทศอังกฤษคะ การเรียน...(อ่านเพิ่มเติม)

  Plang Pattraporn
  รีวิวเรียนต่อ LLM International trade Law
  University of Essex


  LLM Tax Law
  ตอนนี้หยกกำลังศึกษา LLM Tax Law ที่ Queen Mary University of London ประเทศอังกฤษค่ะ...(อ่านเพิ่มเติม)

  Pornphun Pitlertchan
  รีวิวเรียนต่อ LLM Tax Law
  Queen Mary University of London


  MPA Public Administration
  อะตอมมาเรียนที่ University of York โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ Pre-sessional English course ซึ่งเป็นคอร์ส...(อ่านเพิ่มเติม)

  Atom, Naipaphon
  รีวิวเรียนต่อ MPA Public Administration
  University of York

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียน ติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้ที่ Line ID: @brit-ed Tel: 02-168-7890, หรือลงทะเบียนที่แบบฟอร์มด้านล่างบริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ

  ลงทะเบียนร่วมงาน UCL Foundation Talk

  • ข้อมูลส่วนตัว

  • หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ