masthead-college-r2

Colleges & Schools

Boarding Schools / College & Foundation

Boarding Schools

สหราชอาณาจักรมีโรงเรียนประจำที่ดีและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โรงเรียนเอกชนต่างๆ มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเด็กๆ ในทุกระดับชั้น ในบางโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงให้แก่นักเรียนที่สนใจ นอกจากนี้โรงเรียนหลายแห่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ และบางโรงเรียนเน้นหลักสูตรทางด้านดนตรีและการละครโดยเฉพาะ

จุดเด่นของการศึกษาในโรงเรียนประจำที่สหราชอาณาจักรอยู่ที่การดูแลนักเรียนแบบตัวต่อตัว พร้อมการเรียนการสอนในหลักสูตรการฝึกอบรมที่เป็นเลิศสำหรับการทดสอบทางวิชาการ ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก

แต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การศึกษาในโรงเรียนประจำ และให้นักเรียนได้รับประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเต็มที่

min_

College

Sixth Form Colleges คือวิทยาลัยเอกชนต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาในหลักสูตร A-Levels, IB และในบางวิทยาลัยมีสอนหลักสูตร General Certificate of Secondary Education (GCSEs) รวมไปถึงหลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติ (International Foundation) วิทยาลัยเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการศึกษาต่อในโรงเรียนประจำที่ให้อิสระแก่นักเรียนมากกว่า โดยจะไม่มีกิจกรรมทางด้านกีฬา หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเหมือนโรงเรียนประจำ


Foundation

นอกเหนือจากวิทยาลัยในกลุ่ม Sixth Form Colleges ในสหราชอาณาจักรยังมีสถาบันอีกมากมายที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติ (International Foundation) และ/หรือ ประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ขาดคุณสมบัติในการศึกษาต่อยังชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย

รายชื่อสถาบันที่สอนหลักสูตร Foundation

Foundation-600x203