หลักสูตร LLM กต. รับรองในอังกฤษ ล่าสุด 2563-2564 | เรียนต่อคอร์สปริญญาโทกฎหมายที่กต.รับรอง | Study UK Law

หลักสูตร LLM กต. รับรองในอังกฤษ ล่าสุด 2563-2564 | เรียนต่อคอร์สปริญญาโทกฎหมายที่กต.รับรอง | Study UK Law
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ การสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา และรายชื่อมหาวิทยาลัย และ หลักสูตร LLM ที่ ก.ต.รับรองใน UK (ข้อมูลล่าสุด 2020 -  2021)* *คัดย่อจากบทความโดย: ท่าน Thita Pithaksantisook (View) การศึกษาวิชากฎหมายต่อในต่างประเทศเพื่อกลับมาสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาเราเลือกเรียนได้ 3 แบบ คือ
 1. LLM in General 2 ใบ โดยต้องเรียนวิชาบังคับตามที่ก.ต.กำหนด 6 วิชา ได้แก่ กฎหมายอาญา 1 วิชา กฎหมายแพ่งและกฎหมายพิเศษรวมกัน 4 วิชา กฎหมายพยานหลักฐาน, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/แพ่ง, หรือกฎหมายล้มละลาย 1 วิชา
 2. LLM in General 1 ใบ และ LLM in Specialization 1 ใบ or LLM in Specialization ทั้ง 2 ใบ Specialization หมายถึง วิชากฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์นาวี หรือกฎหมายล้มละลาย
 3. LLM in General 2 ใบ เรียนวิชาบังคับตามที่ก.ต.กำหนดเพียง 2 วิชา ซึ่ง 1 วิชาจะต้องเป็น กฎหมายอาญา หรือ กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ กฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ เรียนวิชาเฉพาะ (Specialization) ทางสาขาใดสาขาหนึ่งอีก อย่างน้อย 4 วิชา
คำถามในการเข้าสอบในสนามจิ๋ว ว่าเมื่อไปศึกษาแล้วเราควรจะเรียนวิชาใดบ้างเพื่อให้กลับมามีคุณสมบัติที่จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ ในข้อนี้เราสามารถเลือกเรียนวิชากฎหมายในต่างประเทศได้ 2 ทางเลือก กล่าวคือ
 1. ถ้าเราเลือกเรียนในหลักสูตร LLM ในต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อหลักสูตรว่า LLM General นั้นหมายความว่าเราในการเรียนปริญญาสองใบนั้น เราต้องเลือกเรียน วิชาดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน รวม 6 วิชา จึงจะครบคุณสมบัติตามระเบียบ
  1. วิชากฎหมายอาญา
  2. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวม 4 วิชา (เช่นสัญญา, ซื้อขาย, ทรัพย์สิน, ประกันภัย เป็นต้น) หรือ วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายพิเศษตามที่ระบุท้ายระเบียบนี้[2] รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4 วิชา และ
  3. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย
  ดังนั้นในการเรียนปริญญาโทในต่างประเทศสองใบเราจะถูกบังคับให้ต้องเลือก เรียนวิชาดังกล่าว ทั้งสิ้นให้ครบ รวม 6 วิชา ซึ่งจะทำให้เรามีคุณสมบัติที่จะสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้
 2. ถ้าเราเลือกเรียนหลักสูตร LLM ในต่างประเทศ สองใบ แต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะเรียนวิชาที่ก.ต.บังคับตาม ทางเลือกที่หนึ่งทั้ง 6 วิชา เราก็ต้องเลือกเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อที่จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
  1. เลือกเรียน เป็น LLM in …(Specialization)… เช่น LLM in Taxation, LLM in Intellectual Property Law เป็นต้น ซึ่งตามที่ ก.ต.กำหนด ไว้ ตามข้อ ๗ วรรคสอง (๑) ระเบียบฯ [3] กล่าวคือ เราต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษากฎหมายที่จัดไว้เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในวิชา 1. กฎหมายเด็กและเยาวชน 2. กฎหมายแรงงาน 3. กฎหมายภาษีอากร 4. กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา 4. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 5. กฎหมายพาณิชย์นาวี 6. กฎหมายล้มละลาย
  2. เลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้แก่ วิชากฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่าง ประเทศ กฎหมายพาณิชย์นาวี หรือกฎหมายล้มละลาย ไม่น้อยกว่า 4 วิชา และ เรียนวิชาตามทางเลือกที่ 1 ด้วยอีกไม่น้อยกว่า 2 วิชา โดยใน 2 วิชานี้ อย่างน้อย 1 วิชา จะต้องเป็น 1. วิชากฎหมายอาญา หรือ 2.วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ 3. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [4]
การเลือกเรียนในกรณีนี้เท่ากับว่า เราไม่ต้อง เลือกเรียนในหลักสูตร LLM in Specialization ในต่างประเทศ คือเลือกเรียนเป็น LLM in General ทั้งสองใบเลยก็ได้ แต่ว่า เวลาเรียนเราเลือก เรียนวิชาเฉพาะทางซึ่งได้แก่ 6 วิชาที่กล่าวมาข้างต้น โดยเลือกเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง เรียนวิชาสาขานั้นๆ ให้ครบ อย่างน้อย 4 วิชา แล้วเราก็เรียนวิชาที่ก.ต.บังคับ อีก 2 วิชา แต่จะเรียนวิชากฎหมายพิเศษ [5] ทั้งสองวิชาเลยไม่ได้ เรียนได้แค่ ตัวเดียว อีกตัวต้องเรียน 1.วิชากฎหมายอาญา หรือ 2.วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ 3. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  1. รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมาย (ไม่ใช่ สาขาเฉพาะด้าน)

   University of Aberdeen

   • LLM
   • LLM Criminal Justice
   • LLM Criminal Justice and Criminology
   • LLM Criminal Justice and Human Rights
   • LLM Commercial Law
   • LLM General Law
   • LLM International Law
   • LLM Oil & Gas Law

   University of Birmingham

   • PhD Law

   University of Bristol

   • LLB
   • LLM Commercial Law
   • LLM International Law

   University of Durham

   • LLB
   • LLM

   University of Cambridge

   • LLM

   University of East Anglia

   • LLM International Commercial and Business Law
   • LLM International Trade Law

   University of Edinburgh

   • LLM Global Environment and Climate Law

   University of Essex

   • LLM Internet Law

   University of Glasgow

   • LLM Corporate and Financial Law

   University of Huddersfield

   • LLM International Law

   University of Kent

   • LLM Criminal Justice
   • LLM Human Rights

   King’s College London

   • LLM International Financial Law
   • LLM International Business Law

   University of Leeds

   • LLM Cyberlaw
   • LLM International Business Law
   • LLM Criminal Law and Criminal Justice

   LSE

   • LLM
   • LLM Banking Law and Financial Regulation
   • LLM International Business Law
   • LLM Corporate and Commercial Law

   University of Manchester

   • LLM International Trade Transactions LLM Law

   University of Oxford

   • MA Law
   • MJur

   Queen Mary University London

   • LLM Banking and Finance Law
   • LLM Computer and Communications
   • LLM Commercial and Corporate Law
   • LLM Comparative and International Dispute Resolution,
   • LLM Insurance Law
   • LLM International Business Law

   School of Oriental and African Studies (SOAS)

    • LLM Laws
    • LLM Banking Law
    • LLM Banking and Financial Law
    • LLM International Economic Law,

   University of Sussex

   • LLM International Financial Law
   • LLM Information Technology and Intellectual Property Law

   UCL

   • LLM
   • LLM International Banking and Finance
   • LLM International Business Law

   University of Warwick

   • LLB
   • LLM
   • LLM International Economic Law
  2. รายชื่อหลักสูตรใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้าน

   University of Aberdeen

   • LLM Intellectual Property Law
   • LLM International Commercial Law

   University of Bristol

   • LLM Maritime Law

   Brunel University London

   • LLM International Intellectual Property Law

   BPP University

   • LLM International Business Law

   University of Dundee

   • LLM Environmental Law
   • LLM International Commercial Law

   University of Durham

   • LLM International Trade and Commercial Law

   University of Edinburgh

   • LLM Global Environment and Climate Law

   University of Essex

   • LLM International Commercial Law
   • LLM International Trade Law

   University of Glasgow

   • LLM Intellectual Property and Digital Economy
   • LLM International Commercial Law

   University of Kent

   • LLM International Environmental Law
   • LLM International Environmental Law and Human Rights
   • LLM International Commercial Law

   King’s College London

   • LLM Intellectual Property Law
   • LLM International Tax Law
   • LLM International Commercial Law

   University of Leeds

   • LLM International Trade Law
   • LLM IP Law
   • LLM International Insolvency Law

   University of Leicester

   • LLM International Commercial Law

                  LSE

   • LLM Intellectual Property Law
   • LLM Taxation Law

                   University of Newcastle

   • LLM Environmental Regulation and Sustainable Development

                    Northumbria University

   • LLM International Trade Law

                     University of Nottingham

   • Master of Laws LLM
   • LLM Environmental Law
   • LLM International Commercial Law
   • LLM International Law
   • LLM Maritime Law

                     University of Manchester

   • LLM Intellectual Property Law
   • LLM International Business and Commercial Law
   • LLM International Financial Law

                     Queen Mary University London

   • LLM Environmental Law
   • LLM Intellectual Property Law
   • LLM Taxation Law

                     University of Southampton

   • LLM Maritime Law

                      UCL

   • LLM Family and Children Law
   • LLM Intellectual Property Law
   • LLM International Commercial Law
   • LLM Maritime Law

                      University of Strathclyde

   • LLM International Economic Law

                       Swansea University

  • LLM International Maritime Law
น้องๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม ได้ช่องทางด้านล่าง สามารถติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้เลยทั้งทางไลน์ @brit-ed, โทรศัพท์ 02-168-7890, หรือลงทะเบียนทางด้านล่างได้เลย บริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
รีวิว LLM ที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษ
เรียนต่อ LLM ที่ University of Bristol, Durham University
ขอบคุณปลื้มมากนะคะ ที่ช่วยดูแลน้องเฟรม โดยเฉพาะคุณพ่อ ชื่นชมปลื้มมากในการช่วยประสานงานในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดต่อกับมหาลัย เรื่องหอพัก เรื่องเรียน เรื่องการปรับตัว โดยทุกเรื่องที่แนะนำทุกอย่างราบรื่นมากคะ ทั้งที่ Bristol และ Durham (อ่านเพิ่มเติม)

Fame Sunantapit
รีวิวเรียนต่อ LLM Bristol, Durham
University of Bristol, Durham University


Jingjoe, Pornthip
โจ้เรียน LL.M. ที่ University of Exeter ค่ะ BRIT- Education UK ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตั้งแต่ให้...(อ่านเพิ่มเติม)

Jingjoe, Pornthip
รีวิวเรียนต่อ LLM
University of Exeter


LLM Commercial Law
Applying for UK universities and visa might not be a difficult task but it requires...(อ่านเพิ่มเติม)

Aor Pajongjit
รีวิวเรียนต่อ LLM Commercial Law
University of Bristol


LLM Environmental Regulation and Sustainable Development-Law
My name is Warisara Ratchawatana. I went to Newcastle University...(อ่านเพิ่มเติม)

Warisara Ratchawatana
รีวิวเรียนต่อ LLM Environmental Regulation and Sustainable Development-Law
Newcastle University


LLM Insurance Law
เนื่องจากผมจบการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตมาแล้วและมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ ...(อ่านเพิ่มเติม)

Pongtape Hannakacharoen
รีวิวเรียนต่อ LLM Insurance Law
Queen Mary University of London


LLM Intellectual Property Law
"ชื่อมินท์นะคะ จะมารีวิวเรียนต่อ LLM ที่ Queen Mary การได้เรียนต่อต่างประเทศในสาขา LLM IP Law ที่...(อ่านเพิ่มเติม)

Kanticha Kongyeam
รีวิวเรียนต่อ LLM Intellectual Property Law
Queen Mary University of London


LLM Intellectual Property Law
University of Leeds จะอยู่ติดกับ City Centre ของเมืองเลยสามารถเดินถึงกันได้หมดตั้งแต่ที่พัก มหาลัย ...(อ่านเพิ่มเติม)

Phont Pongpatravet
รีวิวเรียนต่อ LLM Intellectual Property Law
University of Leeds


LLM International Law
ผมเลือกเรียน LLM International Law ที่ University of Reading ครับ เพราะที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง...(อ่านเพิ่มเติม)

Jatupol Kanjavikat
รีวิวเรียนต่อ LLM International Law
University of Reading


LLM International Trade and Commercial – Law
After I chose Durham University as my dream university to study LLM course, I seek ...(อ่านเพิ่มเติม)

Sirinuch Wuthirararang
รีวิวเรียนต่อ LLM International Trade and Commercial - Law
Durham University


LLM International Trade and Commercial Law
พี่ๆทาง BRIT-Ed ให้ความช่วยเหลือหนูอย่างดีมากๆค่ะ ทั้งการเขียน SOP การสมัครเรียน รวมถึงคิด...(อ่านเพิ่มเติม)

Nutch Boonyanutch
รีวิวเรียนต่อ LLM International Trade and Commercial Law
Durham University


LLM International trade and commercial law
ตั้งแต่ได้รู้จักและติดต่อกับทาง Brit-Ed พี่ๆ ให้คำปรึกษาในด้านการเรียน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส...(อ่านเพิ่มเติม)

Mew, Vichaporn
รีวิวเรียนต่อ LLM International trade and commercial law
Durham University


LLM International Trade and Commercial Law
ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมน้องๆ พลอยมาเรียน International Trade and Commercial Law ที่ Durham...(อ่านเพิ่มเติม)

Ploy
รีวิวเรียนต่อ LLM International Trade and Commercial Law
Durham University


LLM International Trade Law
Pre-sessional course ที่ Durham คือเข้มข้นมากขั้นตอนการเตรียมพร้อมสู่การเป็น...(อ่านเพิ่มเติม)

Thian, Thiansin
รีวิวเรียนต่อ LLM International Trade Law
Durham University


LLM International Trade Law
Hi! Everyone, I am Noon. Right after the graduation from Thammasat Law School...(อ่านเพิ่มเติม)

Noon, Chotima
รีวิวเรียนต่อ LLM International Trade Law
University of East Anglia


LLM Tax Law
ตอนนี้หยกกำลังศึกษา LLM Tax Law ที่ Queen Mary University of London ประเทศอังกฤษค่ะ...(อ่านเพิ่มเติม)

Pornphun Pitlertchan
รีวิวเรียนต่อ LLM Tax Law
Queen Mary University of London


MPA Public Administration
อะตอมมาเรียนที่ University of York โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ Pre-sessional English course ซึ่งเป็นคอร์ส...(อ่านเพิ่มเติม)

Atom, Naipaphon
รีวิวเรียนต่อ MPA Public Administration
University of York

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียน ติดต่อพี่ๆ BRIT-Ed ได้ที่ Line ID: @brit-ed Tel: 02-168-7890, หรือลงทะเบียนที่แบบฟอร์มด้านล่างบริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ

ลงทะเบียนร่วมงาน

 • ข้อมูลส่วนตัว

 • หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ