MSc Data Analytics, University of Sheffield

BRIT – Ed ช่วยผมเยอะมาก ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเรียนจนก่อนมาเรียน ควรจะเตรียมอะไรก่อนบ้าง แจ้งล่วงหน้าก่อนเลยว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง รวมไปถึงขั้นตอนวีซ่าเราต้องเตรียมอะไรบ้าง เงินในบัญชีควรจะมีเท่าไหร่ รวมไปถึงก่อนที่จะมาที่ก็ยังจัดกลุ่มแชทให้เข้าไป Join เตรียมว่าเอกสารที่ต้องยื่นตรง ตม. ที่สนามบินควรจะเตรียมอะไรเผื่อไปบ้าง รวมไปถึงบัตร Travel Card ก็ลิสมาให้หมดเลยว่าควรจะทำอะไรบ้าง ผมค่อนข้างประทับใจ ทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะเลยครับ


MSc Data Analytics
University of Sheffield