UK Talk พูดคุยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK

น้องๆ จะได้พูดคุยตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในอังกฤษและสก็อตแลนด์ ซึ่งจะมาพูดคุยกันในหัวข้อด้าน Research Proposal, Business, ปริญญาตรี (UG), และการเขียน Statement of Purpose (SOP)