นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว(สำหรับบุคคลภายนอก)

บริษัท บริทเอ็ดดูเคชั่น ยูเค จำกัด (BRIT-Education UK) และบริษัทกับโรงเรียนในเครือ ได้แก่ บริษัท แมคดูเคชั่น จำกัด (McDucation) และ โรงเรียนสอนภาษา บริท ( BRIT Language Center) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมุ่งมุ่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการและผู้ใช้บริการกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผลข้อมูล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะประกาศใช้ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ได้แก่ ชื่อสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด
ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Line ID ข้อมูลการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลอื่นๆ เช่น Facebook Instragram
ข้อมูลด้านการศึกษา: สถาบันที่กำลังศึกษา และ/หรือที่เคยศึกษา รวมถึงผลการศึกษาจากสถาบันเหล่านั้น

2. วิธีการปกป้องข้อมูล

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่กล่าวไว้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ที่เราได้เก็บไว้จะต้อง:

- ใช้อย่างถูกกฎหมายเป็นธรรมและอย่างโปร่งใส
- รวบรวมตามจุดประสงค์ที่ถูกต้อง ที่เราได้อธิบายอย่างชัดเจน และไม่ได้ใช้ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
- เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้บอกคุณ และจำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์เหล่านั้น
- ถูกต้องและทันสมัย
- เก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เราได้บอกคุณไว้
- เก็บไว้อย่างปลอดภัย

3.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การสอบถามข้อมูล

ในกรณีเมื่อคุณต้องการสอบข้อมูลการบริการของเรา ทางเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคลเพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของคุณ เรามีสิทธ์อันชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะนี้เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลตรงกับสิ่งที่คุณร้องขอ

สมัครเรียน

หากคุณต้องสมัครเพื่อศึกษาที่หนึ่งในสถาบันพันธมิตรของเรา เราขอรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ

- รายละเอียดการติดต่อส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หัวข้อเรื่อง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลส่วนตัว
- วันเดือนปีที่เกิด
- เพศ
- สัญชาติและที่อยู่ปัจจุบัน
- หมายเลขหนังสือเดินทาง
- ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าและสถานะการเข้าเมือง
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการทำงาน
- ข้อมูลเงินทุน

4. แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ:

- ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านงานอีเว้นท์ หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานที่ของบริษัทฯ
- ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านเว็บไซต์
- ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภทของเราหรือทางโทรศัพท์
- ท่านให้ข้อมูลเมื่อมาติดต่อกับเราที่สำนักงาน

เราเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการให้บริการกับท่าน เพื่อให้ท่านติดต่อสอบถามข้อมูล และเพื่อดำเนินการให้บริการและให้ข้อมูลการศึกษาต่อใน UK ในทางที่ท่านสามารถคาดหวังได้ว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนั้น

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ
บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท แมคดูเคชั่น จำกัด และ โรงเรียนสอนภาษา บริท
บุคคลภายนอก ได้แก่ สถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท
และกรณีที่บุคคลที่เข้าร่วมงานที่จัดโดยทางบริษัทจะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับมหาวิทยาลัยที่พูดคุยภายในงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

- เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อกับผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน
- เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ
- เพื่อให้บริการด้านการศึกษาต่ออย่างครอบคลุมทุกขั้นตอน
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการของบริษัทให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

6. ภาพถ่ายของท่านจากการจัดกิจกรรม

กรณีที่บริษัทมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถานที่ ทางบริษัทอาจมีการบันทึกภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเครื่อนไหว) และบันทึกภาพภายในงานเพื่อส่งเสริมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ดังนั้น อาจมีการถ่ายภาพติดท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยทางบริษัทไม่มีเจตนาที่ใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่านโดยตรง และไม่มีเจตนาให้ร้าย มุ่งร้าย หรือทำลายชื่อเสียงของท่านแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่บริษัทมีการถ่ายภาพและบันทึกภาพของท่านโดยเฉพาะเจาะจง และมีวัตถุประสงค์เพื่อทำโฆษณาและประชมสัมพันธ์จากท่านโดยตรง เราจะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเรา และเราได้มีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการโฆษณาและประชมสัมพันธ์แบบตรงนั้นกับท่านแล้วเท่านั้น

7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้นหากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยจะประกาศบนเว็บไซต์ (url ที่ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว เช่น https://brit-ed.com/privacy-notice) พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ โดยการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้

- สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
- สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
- สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ลบข้อมูล ใช้สิทธิ หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อ

10/110 ชั้น 9 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13 คลองเตยเหนือ
วัฒนา, กรุงเทพ ฯ 10110

Tel: 02-168-7890
Fax: 02-168-7891
E-mail: info@brit-ed.com
Line ID:@brit-ed