masthead-foundation

Foundation

นอกเหนือจาก Sixth Form Colleges ในสหราชอาณาจักรยังมีสถาบันมากมายที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา และ/หรือ ประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ขาดคุณสมบัติในการศึกษาต่อยังชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร Foundation