ไม่ต้องรออีก 1 ปี ไปเรียนรอบมกราคม 2025 นี้ได้เลย!!!

เรียนต่อ UK รอบ Jan 2025 นี้! ไม่ต้องยื่น IELTS สามารถเรียน Pre – Sessional ที่ไทยได้เลย มีมหา’ลัยใน UK รองรับมากกว่า 20 ที่ กับหลักสูตร Pre-sessional English ที่จบแล้วเข้าได้หลายมหาวิทยาลัยจริง ที่แรกของประเทศไทย